Primary links

River’s Voices: เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ

River’s Voices: เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ
ASA seminar time: 
Sat, 2016-04-30 15:00
ASA seminar speaker: 
FOR : Friend of the River
ASA seminar room: 
Jupiter 4-7

งานเสวนาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อน ความฝัน ความหวังต่อการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างมีส่วนร่วม จัดสัมนาแบบโต๊ะกลม

logo