Primary links

แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
ASA seminar time: 
Fri, 2014-05-02 13:00
ASA seminar room: 
Jupiter 6-7

เป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรแหล่งศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำงานในพื้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

logo