Primary links

เสวนาสืบสานวิถีวัฒนธรรมบางกอก ประวัติศาสตร์ และมรดกสถาปัตยกรรมชุมชนที่กำลังจะหายไป: คลอง บางหลวง แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า

เสวนาสืบสานวิถีวัฒนธรรมบางกอก ประวัติศาสตร์ และมรดกสถาปัตยกรรมชุมชนที่กำลังจะหายไป: คลอง บางหลวง แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า
ASA seminar time: 
Sat, 2014-05-03 15:00
ASA seminar speaker: 
คุณชุมพล อักพันธานนท์ ศิลปินแห่งบ้านศิลปินคลองบางหลวง
ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และท่องเที่ยวชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการอนุรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น
ASA seminar room: 
Jupiter 11

พื้นที่คลองบางหลวง หรือ ที่มีชื่อทางราชการว่าคลองบามีความสำคัญทางประวัติศาสตร ์ ในฐานะชุมชนเมืองสมัยแรกตั้งถิ่นฐาน และเป็นที่อยู่ของครอบครัวข้าราชบริพารตั้งแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งคลองบางหลวงยังคงวิถีชีวิตริมน้ำสมัยก่อนไว้ได้ เนื่องจากฝั่งธนบุรีได้รับการพัฒนาค่อนข้างน้อยจากรัฐตั้งแต่อดีต ในขณะที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันฝั่งธนบุรีเริ่มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองที่ขาดระเบียบที่มาจากโครงการสร้างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะย่านคลองบางหลวงซึ่งมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านถึง 3 เส้นทาง ทั้ง BTS MRT วิ่งขนานทางทิศเหนือและใต้ อีกทั้งการจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำในคลอง ที่ขาดวางแผนที่ดี ไร้การควบคุม จึงทำให้เกิดมลภาวะและการอยู่อาศัยของชุมชนมีสภาพที่ไม่เหมาะสม ผู้อยู่อาศัยเริ่มย้ายออก อาคารริมน้ำหลายแห่งเริ่มถูกทิ้งร้าง ชุมชนริมคลองบางหลวงเหล่านี้ คือ แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ ของกรุงเทพมหานครที่กำลังจะสูญหาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นทีนี้ เล็งเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
สำคัญของคลองบางหลวง จึงได้เริ่มโครงการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คลองบางหลวงร่วมกับชุมชนเพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมและฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

logo