Primary links

เมืองดี๊ดี บทเรียนการสร้างเมืองสุขภาวะจากญี่ปุ่นสู่ไทย : A Lesson on Healthy Cities from UDCK (Japan) to UddC (Thailand)

เมืองดี๊ดี บทเรียนการสร้างเมืองสุขภาวะจากญี่ปุ่นสู่ไทย :  A Lesson on Healthy Cities from UDCK (Japan) to UddC (Thailand)
ASA seminar time: 
Wed, 2013-05-01 13:00
ASA seminar speaker: 
ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าศูนย์วิจัยเมืองสุขภาวะ
ดร.อัทซึชิเดกุจิ หัวหน้าศูนย์ออกแบบเมืองคะชิวะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว: Urban Design Center Kashiwa, University of Tokyo: UDCK
ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง: Urban Design and Development: UddC
คุณทนงศักดิ์ วิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
คุณโตมร ศุขปรีชา นักคิดคอลัมนิสต์และบรรณาธิการนิตยสาร GM
ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ เครือข่ายนักผังเมืองเพื่อสังคม: Social Planner Alliances
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ASA seminar room: 
Jupiter 8-9

เรื่อง "สุขภาวะเมือง" กำลังเป็นประเด็นปัญหาเมืองที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากประชากรเมืองกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก การขยายตัวของการใช้ชีวิตแบบเมืองนำมาซึ่งความไม่สมดุลต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ จึงได้เกิดแนวความคิดในการสร้าง "เมืองสุขภาวะ" เพื่อออกแบบและสร้างองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชากรเมือง มีตัวอย่างของการออกแบบที่ดีมากมายจากต่างประเทศที่จะนำเสนอและถ่ายทอดเพื่อนำมาปรับแต่งสู่การพัฒนาเมืองสุขภาวะในบริบทเมืองของประเทศไทยต่อไป

logo