Primary links

เขียนแบบอย่างไรให้ขออนุญาตผ่าน

เขียนแบบอย่างไรให้ขออนุญาตผ่าน
ASA seminar time: 
Tue, 2012-04-24 14:30
ASA seminar speaker: 
วิญญู วานิชศิริโรจน์
วิศิษฎ์ ภาณุสิทธิกร
ASA seminar room: 
Jupiter 11

การบรรยายของผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาของบริษัทสถาปนิกออกแบบชั้นนำเรื่องการทำแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้มีปัญหาน้อยที่สุดในการยื่นเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากทางราชการ

logo