Primary links

อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์

อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์
ASA seminar time: 
Sun, 2013-05-05 13:00
ASA seminar speaker: 
ผศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ASA seminar room: 
Jupiter 12

การนำเสนอรูปแบบและอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน จำแนกตามกลุ่มวัฒนธรรม 5 กลุ่ม ทั้งในส่วนคาบสมุทรและหมู่เกาะ มีที่มาจากงานวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม นำเสนอผ่านภาพถ่าย ภาพสเกตช์ และการวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม ทำให้เราได้มองเห็นและเข้าใจความเป็นตัวตนและพลวัตทางสถาปัตยกรรมของสังคมพหุชาติพันธุ์อาเซียน

อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์ อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์ อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์ อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์ อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์ อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุษาคเนย์

logo