Primary links

อยู่กับน้ำอย่างไทยๆ

อยู่กับน้ำอย่างไทยๆ
ASA seminar time: 
Sun, 2012-04-29 16:00
ASA seminar speaker: 
รศ.ดร. วิวัฒน์ เตมียพันธ์
รศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ
ASA seminar room: 
Jupiter 8-9

กลุ่มอาจารย์ที่ร่วมเดินทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร นำประเด็นความเป็นอยู่อย่างไทยๆ กับน้ำ มาเล่าสู่ประกอบการบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมเพื่อให้เกิดอรรถรสในการเสวนา และให้ผู้ฟังซึมทราบกับความเป็นอยู่อย่างไทยๆ

logo