Primary links

พิธีเปิดงานสัมมาสถาปนิก ’54 เสวนานำ 3 รุ่น 3 มุม “เล็กๆ เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP”

พิธีเปิดงานสัมมาสถาปนิก ’54 เสวนานำ  3  รุ่น  3  มุม  “เล็กๆ เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP”
ASA seminar time: 
Tue, 2011-02-08 13:00
ASA seminar speaker: 
พิชัย วาศนาส่ง
รศ.มานพ พงศทัต
ขวัญสรวง อติโพธิ
ชวลิต จงวัฒนา
ASA seminar room: 
Jupiter 4-7

ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการจัดงาน “สถาปนิก ’54” ภายใต้แนวคิด
“ เล็กๆ… เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP ” ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติ
รวมทั้งการให้บริการต่างๆให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง นั้น

สมาคมฯ ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานสัมมนาสถาปนิก ’54 เสวนานำ 3 รุ่น 3 มุม “เล็กๆ...เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP”
โดยมี คุณพิชัย วาศนาส่ง, รศ.มานพ พงศทัต และ คุณขวัญสรวง อติโพธิ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนากล่าว

logo