Primary links

ผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืน

ผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืน
ASA seminar time: 
Fri, 2012-04-27 10:00
ASA seminar speaker: 
ทวีจิตร จันทรสาขา
สมสุข บุญญะบัญชา
รศ.ประภาภัทร นิยม
ชวณัฐ ล้วนเส้ง
ละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง
เทียนชัย เชื้อสุภาพ
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
บุญมี พลลาภ
ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
สุปรียา หวังพัชรพล
ชัยวัฒน์ รักอู่
ASA seminar room: 
Jupiter 8-10

ผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนที่ยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดระหว่างคนในท้องถิ่น ร่วมกับสถาปนิก นักออกแบบวางผังเมือง ในเรื่อง
• การส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสสำรวจ และวางแผนพัฒนาชีวิตตน และชุมชนในระดับตำบล ร่วมกับสถาปนิก นักออกแบบวางผังโดยใช้การออกแบบผังกายภาพกำหนดเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน
• การส่งเสริมให้คนในวิชาชีพสถาปนิก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
• นำไปสู่การจัดงาน Work Shop ในครั้งต่อไปเพื่อให้สถาปนิก นักออกแบบวางผัง สามารถเข้าใจ และเข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้แผนที่วางไว้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืนผังชีวิต-ผังตำบล สู่ชุมชนยั่งยืน

logo