Primary links

ประสบการณ์การต่อสู้กับน้ำท่วมและการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ประสบการณ์การต่อสู้กับน้ำท่วมและการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วม
ASA seminar time: 
Fri, 2012-04-27 14:30
ASA seminar speaker: 
วิญญู วานิชศิริโรจน์
สุนทร สถาพร
ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา
ASA seminar room: 
Jupiter 11

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เรามองไปในอนาคตว่า หากจะวางแผนป้องกันน้ำท่วมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโครงการเก่าหรือใหม่ การออกแบบโครงการให้มีระบบป้องกันน้ำท่วม และการออกแบบบ้านให้มีระบบป้องกันน้ำท่วม (ในระดับหนึ่ง) เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำ รวมถึงการมีแผนฉุกเฉินเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อใช้ในยามที่เกิดน้ำท่วมโครงการ

logo