Primary links

นวัตกรรมโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบบ้านโซล่าเซลล์

นวัตกรรมโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบบ้านโซล่าเซลล์
ASA seminar time: 
Sat, 2013-05-04 10:30
ASA seminar speaker: 
ผู้นำเสนอผลงาน ผู้แทนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 12 มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน
ผู้ดำเนินรายการ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ASA seminar room: 
Jupiter 12

“ท่ามกลางวิกฤตปัญหาพลังงานในภาวะโลกร้อน ในหลายประเทศได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตไฟฟ้า ซึ่งพลังงานทางเลือกที่ได้รับความสนใจและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ “พลังงานแสงอาทิตย์` เนื่องจากเป็นพลังงานธรรมชาติ ที่ใช้ได้ไม่มีวันหมด และเป็นพลังงานที่สะอาด บมจ.บางจากปิโตรเลียม จึงได้ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการออกแบบ “นวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต”
(Solar House for Future Green Living) ขึ้น เพื่อเป็นบ้านต้นแบบในอนาคตสำหรับคนไทยที่มีการนำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาใช้สำหรับที่พักอาศัย
ซึ่งในอนาคตเมื่อราคาของโซล่าเซลล์อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะเป็นเลือกอีกทางหนึ่งที่คุ้มค่าสำหรับประชาชน”

logo