Primary links

จากมรดกตระกูล สู่มรดกท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านต้นตระกูลสังขปรีชาฯ

จากมรดกตระกูล  สู่มรดกท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านต้นตระกูลสังขปรีชาฯ
ASA seminar time: 
Sat, 2015-05-02 10:00
ASA seminar speaker: 
พระครูประภัศศรี วัลยานคุณ เจ้าอาวาสวัดนครเนื่องเขต
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
คุณสุทา สิทธิศิริ
คุณชุมพล สังขปรีชา
คุณพงษ์พันธุ์ สายวาณิชย์
คุณปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส (ผู้ดำเนินรายการ)
ASA seminar room: 
Jupiter 4-5

logo