Primary links

การส่งเสริมการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในสังคมไทย

การส่งเสริมการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในสังคมไทย
ASA seminar time: 
Wed, 2011-02-09 13:30
ASA seminar speaker: 
นายประสาน อิงคะนันท์
นายกฤษณะ ไชยรัตน์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ดร.วีระ สัจกุล
พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
น.พ บรรลุ ศิริพานิ
ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร
ASA seminar room: 
Jupiter 4-7

ผู้สูงอายุ และคนพิการ นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บ้านพักอาศัยและอาคารสาธารณะที่เป็นสถานที่ให้บริการ ทั้งในส่วนราชการและเอกชนก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ, สถานีขนส่งมวลชน, ศูนย์การค้า ฯลฯ แม้กระทั่งบาทวิถี ล้วนเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและได้ใช้อย่างเสมอภาค พวกเราสถาปนิกซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมที่ทำงานออกแบบควรมีจิตสำนึกที่จะปรับเปลี่ยนโลกใบใหญ่ใบนี้ ให้คนทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

"สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาเรื่องการออกแบบ "อาคารใจดี" ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย อาคารและพื้นที่สาธารณะต่างๆ ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บนพื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกในการร่วมปรับเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง อาทิ ด้านการออกแบบ ด้านการสาธารณสุข และด้านสังคมสงเคราะห์ ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี

Architect's picture

จะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับ

จะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับ

admin's picture

เปิดลงทะเบียนแล้วครับ

เปิดลงทะเบียนแล้วครับ

Architect's picture

ขอลงทะเบียนครับ(ผมอยู่ต่างจังหวัดพยายามลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ)

ขอลงทะเบียนครับ(ผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดพยายามลงทะเบียนหลายครั้งมากแต่ไม่สำเร็จ)

จึงขอลงทะเบียนทางส่งข้อความนี้นะครับ

กระผม นายนราธร สุขฉันทะ ภสถ.6302

ต้องการลงทะเบียนเข้าฝังฯครับ

081-621-5878

logo